Finanspagten 2012

(Uofficiel oversættelse af Kommunistisk Parti)

TRAKTAT OM STABILITET, KOORDINERING OG STYRING
I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION

DE KONTRAHERENDE PARTER … … … ..

BEVIDSTE OM forpligtelsen for de kontraherende parter, som medlemsstater i Den Europæiske Union, til at betragte deres økonomiske politikker som et spørgsmål af fælles interesse,

SOM ØNSKER at fremme betingelserne for en stærkere økonomisk vækst i Den Europæiske Union, og med henblik herpå udvikle en stadig tættere samordning af de økonomiske politikker i euroområdet,

SOM TAGER HENSYN TIL at nødvendigheden af, at regeringer opretholder sunde og holdbare offentlige finanser og undgår at offentlige underskud bliver uforholdsmæssigt store, er af væsentlig betydning for at værne om stabiliteten i euroområdet som helhed, og derfor kræver indførelse af specifikke regler for at imødekomme dette behov, herunder en regel om balancerede budgetter og en automatisk mekanisme til at træffe korrigerende foranstaltninger,

SOM ER BEVIDSTE OM behovet for at sikre, at deres underskud ikke må overstige 3% af deres bruttonationalprodukt, opgjort i markedspriser, og at den offentlige gæld ikke overstiger, eller i tilstrækkeligt omfang er på vej ned under 60% af deres bruttonationalprodukt, opgjort i markedspriser,

SOM MINDER OM, at de kontraherende parter, som medlemsstater af Den Europæiske Union, bør afholde sig fra at vedtage foranstaltninger, som kan bringe virkeliggørelsen af Unionens mål indenfor rammerne af den økonomiske union i fare, især hvad angår praksis med at akkumulere gæld uden for det almindelige statsregnskab,

SOM TAGER HENSYN TIL, at stats- og regeringscheferne i eurolandene den 9. december 2011 indgik aftale om en styrket arkitektur for den Økonomiske og Monetære Union, som bygger på EU-traktaterne og fremmer gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på grundlag af artiklerne 121, 126 og 136 i Traktaten om Den Europæiske Union,

SOM TAGER HENSYN TIL, at formålet med stats- og regeringscheferne i euroområdets medlemsstater og andre medlemsstater i Den Europæiske Union er at indarbejde bestemmelserne i denne traktat så hurtigt som muligt i de traktater, som Den Europæiske Union bygger på,

SOM BYDER VELKOMMEN til de lovforslag for euroområdet, som Europa-Kommissionen den 23. november 2011 har fremsat inden for rammerne af EU-traktaterne, om styrkelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der oplever eller truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres økonomiske stabilitet, og om fælles bestemmelser for overvågning og vurdering af udkast til budgetplanerne og til at sikre en korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne, og SOM NOTERER SIG, at Kommissionen agter at fremlægge yderligere lovgivningsforslag for euroområdet, navnlig vedrørende ex ante indberetning af planer for låneoptagelser, økonomiske partnerskabsprogrammer som beskriver strukturelle reformer for medlemsstaterne i proceduren for uforholdsmæssigt store underskud, såvel som koordinering af planer for større politisk-økonomiske reformer i medlemsstaterne,

SOM UDTRYKKER deres villighed til at støtte forslag, som Kommissionen måtte forelægge for yderligere at styrke stabilitets- og vækstpagten ved, for medlemsstater, hvis valuta er euro, at indføre nye mål nyt område for mål på mellemlang sigt indenfor de begrænsninger, der er fastsat i denne traktat,

SOM KONSTATERER, at når gennemgang og overvågning af de budgetmæssige forpligtelser i henhold til denne Traktat, vil Europa-Kommissionen handle inden for rammerne af sine beføjelser som fastsat i Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 121, 126 og 136,

SOM ISÆR BEMÆRKER, at hvad angår anvendelsen af den budgetmæssige “regel for balancerede budgetter”, der er beskrevet i artikel 3 i denne traktat, så vil denne overvågning ske gennem oprettelse af landespecifikke mellemlangsigtede mål, og ved tidsplaner for konvergens, som er relevant, for hver af de kontraherende parter,

SOM BEMÆRKER, at mål på mellemlangt sigt bør opdateres regelmæssigt på grundlag af et fælles aftalt metode, hvor de vigtigste parametre også skal revideres regelmæssigt, så de på passende vis afspejler risikoen for eksplicitte og implicitte forpligtelser for de offentlige finanser, som de kommer til udtryk i stabilitets- og vækstpagtens målsætninger,

SOM NOTERER SIG, at tilstrækkelige fremskridt i retning af mål på mellemlangt sigt bør bedømmes på grundlag af en samlet vurdering med den strukturelle saldo som reference, herunder en analyse af udgifter med fradrag af diskretionære indtægter, i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i EU-retten, navnlig Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1175/2011 af 16. november 2011 (herefter benævnt “den reviderede stabilitets- og vækstpagt”),

SOM BEMÆRKER, at korrektionsmekanismen, der skal indføres af de kontraherende parter, bør tage sigte på at korrigere afvigelser fra det mellemfristede mål eller køreplanen for korrigering, herunder deres akkumulerede virkning på den offentlige gælds dynamik,

SOM BEMÆRKER, at overholdelsen af forpligtelsen til at gennemføre “den balancerede budget-regel” i nationale retssystemer gennem forpligtende og permanente bestemmelser, helst forfatningsmæssige, bør være underlagt Domstolen for Den Europæiske Unions kompetence, i overensstemmelse med artikel 273 i Traktaten om Den Europæiske Union,

SOM MINDER OM, at artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Union giver Domstolen for Den Europæiske Union ret at pålægge en medlemsstat i Den Europæiske Union betaling af et engangsbeløb eller en tvangsbøde, hvis den pågældende medlemsstat har undladt at rette sig efter en af domstolens domme, og at Europa-Kommissionen har opstillet kriterier for fastlæggelsen af størrelsen på det engangsbeløb eller den tvangsbøde, der skal betales inden for rammerne af denne artikel,

SOM MINDER OM behovet for at lette vedtagelsen af foranstaltninger i henhold til Den Europæiske Unions procedure for uforholdsmæssigt store underskud for de af euroområdets kontraherende parter, hvis forventede eller faktiske offentlige underskud overstiger 3% af bruttonationalproduktet, og understreger samtidig på det kraftigste formålet med denne procedure, nemlig at tilskynde og i givet fald tvinge den berørte medlemsstat til at reducere et underskud, som kan identificeres,

SOM MINDER OM forpligtelsen for de kontraherende parter, hvis den offentlige gæld overstiger Referenceværdi på 60% til at reducere det, med et årligt gennemsnit på 1/20 som benchmark,

SOM TAGER HENSYN TIL nødvendigheden af at respektere, i forbindelse med gennemførelsen af denne traktat, arbejdsmarkedets parters særlige rolle, som den er anerkendt i hver af de kontraherede parters love eller nationale systemer.

SOM UNDERSTREGER, at ingen af bestemmelserne i denne traktat skal fortolkes som at de på nogen måde ændrer de økonomisk-politiske betingelser, hvorunder der er ydet finansiel bistand til en kontraherende Part i et stabiliseringsprogram, der involverer Den Europæiske Union, dens medlemsstater og den Internationale Valutafond,

SOM BEMÆRKER, at en velfungerende Økonomisk og Monetær Union gør det nødvendigt, at de kontraherende parter i fællesskab arbejder hen imod en økonomisk politik, hvor de, mens de bygger på mekanismer til samordning af økonomiske politikker som defineret i Den Europæiske Unions traktater, gennemfører de nødvendige tiltag og foranstaltninger indenfor alle de områder, der er afgørende for et velfungerende euroområde,

SOM ISÆR BEMÆRKER, at et ønske fra de kontraherende parter at gøre mere aktivt brug af det forstærkede samarbejde, som artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 326 til 334 i traktaten om Den Europæiske Union giver mulighed for, uden at underminere det indre marked, samt at gøre fuld brug af specifikke foranstaltninger for de medlemsstater, der har euro som valuta, i henhold til artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Union, og til proceduren for forudgående diskussion og koordinering mellem de kontraherende parter, der har euroen som valuta, om alle planlagte større økonomiske reformer, med henblik på at benchmarke god praksis,

SOM MINDER OM aftalen mellem stats- og regeringscheferne i eurolandene den 26. oktober 2011 om at forbedre styringen af euroområdet, herunder afholdelse af mindst to euro-topmøder om året, der skal indkaldes, medmindre særlige omstændigheder berettiger andet, umiddelbart efter møder i Det Europæiske Råd eller møder med deltagelse af alle Kontraherende parter, der har ratificeret denne traktat,

SOM MINDER også om at stats- og regeringscheferne i eurolandene og andre af Den Europæiske Unions medlemslandes den 25. marts 2011 tiltrådte EuroPlus-pagten, der identificerer de problemer, der er afgørende for at fremme konkurrenceevnen i euroområdet,

SOM UNDERSTREGER betydningen af traktaten om oprettelse af Den Europæiske Stabilitetsmekanisme som et element i en global strategi for at styrke Den Økonomiske og Monetære Union, og PÅPEGER, at tildeling af bistand inden for rammerne af nye programmer under Den Europæiske Stabilitetsmekanisme fra og med 1. marts 2013 vil være betinget af, at den kontraherende part har ratificeret denne traktat, og af at kravene i denne artikel bliver overholdt, så snart den gennemførelsesperiode, der er nævnt i artikel 3 (2) er udløbet,

SOM BEMÆRKER, at … er kontraherende parter, der har euro som valuta, og at de, som sådan, vil være bundet af bestemmelserne i denne traktat fra den første dag i den måned, der følger efter deponeringen af deres ratifikationsinstrument, hvis traktaten er trådt i kraft på samme dato; BEMÆRKER OGSÅ, at … er Kontraherende Parter, der som medlemsstater i Den Europæiske Union, på tidspunktet for undertegnelsen af denne traktat, har et forbehold for eller en undtagelse fra deltagelse i den fælles valuta, og så længe dette forbehold eller denne undtagelse ikke er ophævet, kun kan være bundet af de bestemmelser i Afsnit III og IV, som de ved deponeringen af deres ratifikationsinstrument eller på en senere dato erklærer, at de agter at være bundet af,

ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser:

AFSNIT I

FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

1. Med denne traktat er de kontraherende parter, som medlemsstater af Den Europæiske Union, enige om styrke den økonomiske søjle i Den Økonomiske og Monetære Union ved at vedtage et sæt regler som tager sigte på at fremme budgetdisciplin gennem en finanspolitisk pagt, at styrke koordineringen af deres økonomiske politikker og at forbedre styringen af euroområdet, og herigennem understøtte virkeliggørelsen af Den Europæiske Unions mål for bæredygtig vækst, beskæftigelse, konkurrenceevne og social samhørighed.

2. Bestemmelserne i denne traktat finder anvendelse fuldt ud for de kontraherende parter, der har euro som valuta. De skal også gælde for de øvrige kontraherende parter med forbehold for betingelserne i artikel 14.

AFSNIT II

SAMMENHÆNG og relation til den gældende EU-ret

Artikel 2

1. Denne traktat skal anvendes og fortolkes af de kontraherende parter i overensstemmelse med de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, særlig artikel 4 (3), i traktaten om Den Europæiske Union, og med EU-retten, herunder processuelle regler, når vedtagelsen af sekundær lovgivning er påkrævet.

2. Bestemmelserne i denne traktat finder anvendelse for så vidt de er forenelige med de traktater, som EU bygger på, og med EU-retten. De må ikke griber ind i Unionens beføjelser til at handle inden for den økonomiske unions område.

AFSNIT III

FINANSPOLITISK PAGT

Artikel 3

1. De kontraherende parter skal anvende følgende regler, i tilføjelse til og uden at dette berører de forpligtelser, der er afledt af EU-retten:

a) Den budgetmæssige situation på de offentlige budgetter skal være i balance eller i overskud.

b) Reglen under punkt a), skal betragtes som overholdt, hvis den årlige strukturelle saldo på de offentlige budgetter er på det landespecifikke mellemfristede mål, som defineret i den reviderede stabilitets- og vækstpagt med en laveste grænse for et strukturelt underskud på 0,5% af bruttonationalproduktet i markedspriser. De kontraherende parter skal sikre hurtig konvergens i retning af deres respektive mellemfristede mål. Tidsrammen for en sådan konvergens vil blive foreslået af Kommissionen under hensyntagen til landespecifikke risici for bæredygtigheden. Fremskridt i retning af og respekt for det mellemfristede mål skal bedømmes på grundlag af en samlet vurdering med den strukturelle saldo som reference, herunder en analyse af udgifter med fradrag af diskretionære indtægter, i overensstemmelse med bestemmelserne i den reviderede stabilitets- og vækstpagt.

c) De kontraherende parter kan kun midlertidigt afvige fra deres mellemfristede mål eller køreplanen for at nå det ved ekstraordinære omstændigheder som defineret i punkt 3.

d) Når forholdet mellem den offentlige gæld og bruttonationalproduktet opgjort i markedspriser er betydeligt lavere end 60%, og hvor risici med hensyn til den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser er lav, kan den nedre grænse for det mellemfristede mål fastsat i punkt b) udgøre et strukturelt underskud på højst 1,0% af bruttonationalproduktet i markedspriser.

e) I tilfælde af væsentlige observerede afvigelser fra det mellemfristede mål eller køreplanen for tilpasningen til det, skal en korrektionsmekanisme udløses automatisk. Mekanisme skal indeholde en forpligtelse for den pågældende kontraherende part til at gennemføre foranstaltninger for at korrigere afvigelserne indenfor et nærmere afgrænset tidsrum.

2. De regler, der er nævnt under punkt 1 får virkning i den nationale lovgivning hos de Kontraherende parter senest et år efter ikrafttrædelsen af denne traktat, gennem bestemmelser med bindende kraft og permanent karakter, helst af forfatningsmæssig karakter eller på anden måde medsikker hed for, at de vil blive fuldt ud respekteret og overholdt i alle nationale budgetprocedurer. De kontraherende parter skal på nationalt plan iværksætte korrektionsmekanismen nævnt i punkt 1.e) på grundlag af fælles principper, der skal foreslås af Europa-Kommissionen, navnlig vedrørende art, størrelse og tidsramme for de korrigerende foranstaltninger der skal gennemføres, også i tilfælde af særlige omstændigheder, og hvad gælder rollen og uafhængigiheden for de institutioner, der er ansvarlige for på nationalt plan at overvåge overholdelsen af reglerne. Denne mekanisme respekterer fuldt ud de nationale parlamenters fortrinsret.

3. Ved anvendelsen af denne artikel finder de definitioner på uforholdsmæssige store underskud, der fremgår af artikel 2 i protokol (nr. 12) tilknyttet til Den Europæiske Unions traktater, anvendelse. Endvidere refererer “Årlig strukturel balance på de offentlige budgetter” til den årlige konjunkturkorrigerede saldo eksklusive engangsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger. “Særlige omstændigheder” refererer til tilfælde af usædvanlige begivenheder uden for kontrol af den pågældende kontraherende part, som har en stor indflydelse på de offentlige budgetters stilling, eller til perioder med alvorligt økonomisk tilbageslag, som defineret i den reviderede stabilitets -og vækstpagt, forudsat at den midlertidige afvigelse hos den pågældende kontraherende part ikke bringer den finanspolitiske holdbarhed på mellemlangt sigt  fare.

Artikel 4

Når forholdet mellem deres offentlige gæld udgør af bruttonationalproduktet, overstiger referenceværdien på de 60%, der er nævnt i artikel 1 i protokol (nr. 12), skal de kontraherende parter reducere det med i gennemsnit 1/20 om året som  benchmark, som fastsat i artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af uforholdsmæssigt store underskud, som ændret ved Rådets forordning (EU) Nr. 1177/2011 af 8. november 2011. Eksistensen af et uforholdsmæssigt stort underskud som følge af brud på gældskriteriet vil blive besluttet efter proceduren fastsat i artikel 126 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde.

Artikel 5

1. De kontraherende parter, som er omfattet af proceduren om uforholdsmæssigt store underskud i henhold til Den Europæiske Unions traktater, skal indføre en budgetmæssig og økonomisk partnerskabsprogram, som omfatter en detaljeret beskrivelse af de strukturelle reformer, som skal udarbejdes og gennemføres for at sikre en effektiv og holdbar korrektion af deres uforholdsmæssigt store underskud. Indholdet og omfanget af disse programmer fastlægges i EU-retten. Programmernes indsendelse til Europa-Kommissionen og Rådet til godkendelse og overvågning vil finde sted inden for rammerne af de eksisterende overvågnings-procedurer i stabilitets- og vækstpagten.

2. Gennemførelsen af programmet og de medfølgende årlige budgetplaner vil blive overvåget af Kommissionen og af Rådet.

Artikel 6

Med henblik på bedre at koordinere planlægningen af deres nationale gældsudstedelser, skal de kontraherende Parterne på forhånd rapportere til Europa-Kommissionen og Rådet om deres planer for  deres offentlige gældsudstedelse.

Artikel 7

Med fuld respekt for de proceduremæssige krav i EU-traktaterne, forpligter de kontraherende Parter, der har euro som valuta, sig til at støtte forslag eller indsendte anbefalinger fra Europa-Kommissionen, når den finder, at en medlemsstat i Den Europæiske Union, der har euroen som valuta, er i strid med underskudskriteriet inden for rammerne proceduren for uforholdsmæssigt store underskud. Denne forpligtelse gælder ikke, hvis det mellem de kontraherende parter, der har euro som valuta, er konstateret, at et kvalificeret flertal af dem, beregnet beregnet udfra de relevante bestemmelser i Den Europæiske Unions traktater og uden at tage hensyn til holdningen hos den berørte kontraherede part, er imod den foreslåede eller anbefalede beslutning.

Artikel 8

1. , Europa-Kommissionen opfordres til, når tiden er inde, til at forelægge de kontraherende parter en  rapport om de bestemmelser, som hver af dem vedtaget i overensstemmelse med artikel 3 (2). Hvis Europa-Kommissionen, efter at have givet den pågældende kontraherende part lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger herom, konkluderer i sin rapport, at en kontraherende part har undladt at overholde artikel 3 (2), vil sagen vil blive bragt for Domstolen for Den Europæiske Union af en eller flere af de Kontraherende parter. Hvis en kontraherende part, uafhængigt af Kommissionens rapport, finder at en anden kontraherende part har undladt at overholde artikel 3 (2), kan det også bringe sagen for Domstolen. I begge tilfælde skal dom afsagt af EF-Domstolen være bindende for sagens parter, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme dommen inden for et tidsrum, der fastsættes af Domstolen.

2. Hvis en Kontraherende part på grundlag af sin egen vurdering eller en vurdering fra Europa-Kommissionen finder, at en anden kontraherende part ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme en dom afsagt af Domstolen, jf. stk. 1, kan den indbringe sagen for EF-Domstolen og anmode om indførelsen af økonomiske sanktioner efter kriterier fastlagt af Kommissionen inden for rammerne af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Hvis Domstolen fastslår, at den pågældende kontraherende part ikke har overholdt dens dom, kan den pålægge den betaling af et efter omstændighederne passende fast beløb eller en tvangsbøde, der ikke må overstige 0,1% af dens bruttonationalprodukt. De beløb, der pålægges en Kontraherende part, der har euro som valuta, skal betales til den Europæiske Stabilitetsmekanisme. I andre tilfælde SKAL betalinger tilgå Den Europæiske Unions almindelige budget.

3. Denne artikel udgør en særlig aftale mellem de kontraherende parter i overensstemmelse med artikel 273 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

AFSNIT IV

DEN ØKONOMISKE POLITIKS KOORDINERING OG KONVERGENS

Artikel 9

Med udgangspunkt i koordineringen af den økonomiske politik som fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, forpligter de kontraherende parter sig til at arbejde sammen hen imod en økonomisk politik, der fremmer en velfungerende Økonomisk og Monetær Union og den økonomiske vækst gennem øget konvergens og konkurrenceevne. Med henblik herpå skal de kontraherende parter træffe de nødvendige handlinger og foranstaltninger på alle de områder, der er afgørende for et velfungerende euroområde, og forfølge målsætningerne om at fremme konkurrenceevne, fremme beskæftigelsen, bidrage yderligere til holdbarheden af de offentlige finanser og styrke den finansielle stabilitet.

Artikel 10

I overensstemmelse med kravene i Den Europæiske Unions traktater, står de kontraherende parter klar til, når det er hensigtsmæssigt og nødvendigt, at gøre aktivt brug af foranstaltninger for de Medlemsstater, der har euro som valuta, på spørgsmål der er afgørende for et velfungerende euroområde uden at underminere det indre marked, som omhandlet i artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, og af et forstærket samarbejde som omhandlet i artikel 20 i Traktaten om Den Europæiske Union og i artikel 326 til 334 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde .

Artikel 11

Med henblik på benchmarking af bedste praksis og for at arbejde hen imod en nøjere koordineret økonomisk politik, vil de kontraherende parter sikre, at alle større økonomiske reformer, som de har til hensigt at foretage, på forhånd bliver diskuteret og, hvor det er hensigtsmæssigt, koordineret imellem dem. Denne koordinering skal inddrage institutionerne i Den Europæiske Union som krævet i EU-retten.

AFSNIT V

STYRINGEN AF EUROOMRÅDET

Artikel 12

1. Stats-og regeringscheferne for de kontraherende parter, der har euro som valuta, skal mødes uformelt i euro-topmøder sammen med formanden for Europakommissionen. Formanden for Den Europæiske Centralbank indbydes til at deltage i møderne. Formanden for euro-topmødet skal udnævnes af stats- og regeringscheferne for de kontraherende parter, der har euro som valuta, ved simpelt flertal på samme tid, som Det Europæiske Råd vælger sin formand og for samme embedsperiode.

2. Euro-topmøder finder sted, når det er nødvendigt, dog mindst to gange om året, for at diskutere spørgsmål relateret til det specifikke ansvar, som de kontraherende parter, der har euro som valuta, deler med hensyn til den fælles valuta, andre spørgsmål vedrørende styring af euroområdet og de regler, der gælder for det, samt strategiske retningslinjer for gennemførelsen af økonomiske politikker, der øger konvergensen i euroområdet.

3. Stats- og regeringscheferne for de kontraherende parter, udover  dem, der har euroen som valuta, som har ratificeret denne traktat, skal deltage i diskussioner på Euro-topmøder, der angår  konkurrenceevnen for de kontraherende parter, ændring af den globale arkitektur for euroområdet og de grundlæggende regler der skal gælde for det i fremtiden, samt, når det er relevant, og mindst en gang om året, i drøftelser om specifikke emner for gennemførelsen af denne traktat om stabilitet, koordinering og styring i Den Økonomiske og Monetære Union.

4. Formanden for Euro-topmødet sikrer forberedelsen og kontinuiteten af Euro-topmøderne, i tæt samarbejde med formanden for Europa-Kommissionen. Eurogruppen skal være det organ, der har opgaven med forberedelse og opfølgning af eurotopmøderne, og dets formand kan med dette formål for øje indbydes til at deltage i euro topmøderne.

5. Formanden for Europa-Parlamentet kan inviteres for at blive hørt. Formanden for eurotopmødet skal forelægge en rapport for Europa-Parlamentet efter hvert af euro-topmøderne.

6. Formanden for Euro-topmødet skal holde de kontraherende parter, hvis valuta ikke er euroen og de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union nøje informeret om forberedelsen og resultatet af Euro topmøderne.

Artikel 13

Som fastsat i afsnit II i protokol (nr. 1) om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union knyttet til EU-traktaterne, vil Europa-Parlamentet og de kontraherende parters nationale parlamenter sammen fastlægge organiseringen og gennemførelsen af en konference for repræsentanter for de relevante udvalg i de nationale parlamenter og repræsentanter for de relevante udvalg i Europa-Parlamentet, som skal drøfte budget-politikker og andre spørgsmål omfattet af denne traktat.

AFSNIT VI

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

1. Denne traktat skal ratificeres af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige krav. Ratifikationsinstrumenterne skal deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

2. Denne traktat træder i kraft den 1. januar 2013, forudsat at tolv kontraherende Parter, der har euro som valuta, har deponeret deres ratifikations-, eller på den første dag af den måned, der følger efter deponeringen af det tolvte ratifikationsdokument fra en kontraherende part der har euro som valuta, alt efter hvilken begivenhed, der indtræffer tidligst.

3. Denne traktat finder anvendelse fra dagen for ikrafttrædelsen blandt de kontraherende parter, der har euro som valuta, og som har ratificeret den. Den gælder for de øvrige kontraherende parter, der har euro som valuta, fra den første dag i den måned, der følger efter deponeringen af deres respektive ratifikationsinstrument.

4. Uanset punkt 3 finder artikel 12 anvendelse på alle de kontraherende parter, der har euroen som valuta, fra datoen for ikrafttrædelsen af denne traktat.

5. Denne traktat gælder for de kontraherende parter, som har ratificeret den, og som har en dispensation som defineret i Artikel 139 (1), i traktaten om Den Europæiske Union, eller med en fritagelse som  defineret i protokol nr. 16 om visse bestemmelser vedrørende Danmark, tilknyttet til Den Europæiske Unions Traktater, fra den dag, hvor beslutningen om at ophæve denne undtagelse eller fritagelse træder i kraft, medmindre den pågældende kontraherende part erklærer, at den agter at være bundet af alle eller en del af bestemmelserne i afsnit III og IV af denne traktat på et tidligere tidspunkt.

Artikel 15

Denne traktat er ud over de kontraherende parter åben for tiltrædelse af medlemsstater i Den Europæiske Union. Tiltrædelsen træder i kraft ved deponeringen af instrumenterne for tiltrædelse hos depositaren, som skal underrette de øvrige kontraherende parter herom.

Artikel 16

Inden for højst fem år efter ikrafttrædelsen af denne traktat, skal der på grundlag af en vurdering af erfaringerne med dens gennemførelse tages de nødvendige skridt, i overensstemmelse med bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, til at integrere substansen i denne traktat i de retlige rammer for Den Europæiske Union.

Udfærdiget i Bruxelles den … af … i året to tusind og tolv i ét eksemplar, hvis tekst på bulgarsk, dansk, hollandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk og svensk har samme gyldighed, og som skal deponeres i arkiverne hos depositaren, som vil fremsende en bekræftet genpart til hver af de kontraherende parter.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s